telefon SOSW4

Zadzwoń do nas

660 637 507

12 430 54 00

 

adres SOSW4

Nasz adres

ul. Hieronima Wietora 7

Bezpieczeństwo w SOSW Nr 4

Działania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych nam pod opiekę uczniów iwychowanków w SOSW nr 4 oraz tworzenia pozytywnego klimatu szkół wchodzących w jego skład, prowadzone są w sposób całościowy i zintegrowany.

 

Można je podzielić na:

 

A – długofalowe działania dotyczące organizacji pracy dydaktycznej, profilaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki (zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami);

B – działania związane bezpośrednio z uczniami (długofalowe, w danym roku szkolnym, interwencyjne);

C – działania, którymi objęte są rodziny (interwencyjne, wsparcie w sytuacjach trudnych, pomoc w wychowaniu i opiece, dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego).

 

Są one dostosowane do specyficznych potrzeb uczniów i ich rodzin, wynikających z niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz towarzyszących jej sprzężeń, autyzmu, schorzeń neurologicznych czy psychicznych. Z tego powodu osoby te mają do pokonania znaczną ilość trudności życiowych, społecznych,  materialnych. Pochodzą z różnych środowisk i rejonów Krakowa oraz Małopolski.

 

I. W roku szkolnym 2013/2014 zostały uzupełnione i zaktualizowane „Procedury SOSW nr 4”. Zostały one zatwierdzone decyzją Rady Pedagogicznej Plenarnej 30.01.2014 r. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zostali z nimi zapoznani oraz otrzymali wersję elektroniczną materiału. Komplety wersji drukowanej znajdują się w sekretariacie oraz  w internacie placówki. Była to praca zespołu nauczycieli i wychowawców (25 osób), którzy opracowali poszczególne procedury oraz zespołu redagującego całość materiału (3 osoby). Składa się on z procedur ogólnych oraz stosowanych w sytuacjach nadzwyczajnych. Ich celem jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania uczniów i wychowanków w ośrodku poprzez uszczegółowienie i skonkretyzowanie działań, które mogą zostać zastosowane w poszczególnych sytuacjach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wytycznymi różnych ministerstw i instytucji (np. Policja, Kuratorium Oświaty i in.).

 

II. Pięcioletni „Program profilaktyki SOSW nr 4” (autor – I. Pasternak), którego plan realizacji sporządza pedagog, jest szczegółowo określany w każdym roku szkolnym  i zatwierdzany decyzją Rady Pedagogicznej Plenarnej. Zakłada on, że poszczególne bloki tematyczne realizują na co dzień w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciele   i wychowawcy placówki. Program  i jego plany realizacji zwracają szczególną uwagę na zapewnienie uczniom i wychowankom bezpiecznych warunków funkcjonowania psychospołecznego (tzn. są realizowane działy tematyczne programu: bezpieczeństwo  w szkole i poza nią, bezpieczeństwo zdrowotne, kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie życia bez przemocy i agresji oraz zdrowego stylu życia, budowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów). Koordynator: I. Pasternak.

 

W roku szkolnym 2013/2014, poza codzienną pracą kadry pedagogicznej, nauczyciele zrealizowali warsztaty nt.:

 

a) bezpieczeństwa zdrowotnego oraz profilaktyki chorób i urazów psychofizycznych – dla klas gimnazjalnych i dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy (zakres: odżywianie się, higiena osobista, korzystanie ze sprzętów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, poruszanie się po budynku szkolnym, właściwe relacje interpersonalne).

b) bezpieczeństwa podczas ewakuacji w szkole – dla klas gimnazjalnych, dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy i starszych klas szkoły podstawowej.

c) bezpiecznego zachowania się na drodze oraz w kontaktach z nieznajomymi – dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy.

d) bezpiecznego zachowania się w domu i w ośrodku oraz pierwszej pomocy – dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy.

e) zdrowego stylu życia dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy.

 

Odbył się również konkurs „Bezpieczeństwo, higiena, współpraca” dla uczniów gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy oraz dla VI klas.

 

III. Bezpieczne funkcjonowanie uczniów i wychowanków w szkole jest wypadkową oddziaływań otoczenia społecznego oraz warunków bytowych (czynniki chroniące). W związku z tym, zabezpieczenie prawidłowych warunków życia i rozwoju psychofizycznego uczniów i wychowanków, jest niezbędnym czynnikiem sprzyjającym zapobieganiu zachowaniom niepożądanym i ryzykownym. Służy temu:

 

1. eliminowanie czynników zaburzających prawidłowe funkcjonowanie uczniów  i wychowanków w ośrodku poprzez:

 

a) długofalowe działania wychowawcze i profilaktyczne,

b) działania interwencyjne. Prowadzą je – we współpracy z opiekunami prawnymi –  nauczyciele, wychowawcy klas i grup, psycholog, pedagog, dyrekcja placówki,

c) całodniową opiekę pielęgniarską w ośrodku;

 

2. eliminowanie czynników utrudniających proces wychowania w rodzinie. W tym celu stosowane są działania:

 

a) związane z niekorzystną sytuacją wychowawczą w rodzinie – współpraca pedagoga ośrodka z ustanowionymi przez sąd kuratorami,

b) udział pedagoga w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego MOPS. Jako przedstawiciel placówki ma on za zadanie ochronę interesów uczniów i wychowanków z punktu widzenia zaspokojenia ich specyficznych potrzeb życiowych, rozwojowych, psychicznych, zdrowotnych;

c) sporządzanie opinii i pism do sądu rodzinnego, kuratorów, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji, po dokonaniu stosownych konsultacji i analizie uzyskanych z różnych źródeł informacji,

d) praca Zespołu Interwencyjnego SOSW nr 4. W zależności od rodzaju, nasilenia, częstotliwości występowania problemów, zmienia się jego skład (zasady postępowania określają procedury placówki). Stałymi jego przedstawicielami są psycholog i pedagog,

e) działania długofalowe pedagoga – dokonywanie konsultacji, ustaleń, udzielanie porad na wniosek opiekunów prawnych, wychowawców klas i grup lub na zlecenie Zespołu Interwencyjnego,

f) współpraca pedagoga z nauczycielami, opiekunami prawnymi i instytucjami wynikająca  z aktualnej sytuacji i obserwowanych potrzeb;

 

3. budowanie poczucia bezpieczeństwa materialnego i stabilności finansowej rodzin uczniów i wychowanków poprzez działania:

 

a) wspierające i poprawiające sytuację edukacyjną uczniów i wychowanków, ponieważ poprawa sytuacji edukacyjnej i zajęcia terapeutyczne wspomagają przyswajanie wiedzy z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa (bezpośredniego, zdrowotnego, społecznego):

 

  • dla wszystkich uczniów są zakupywane, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, zestawy edukacyjne z programu rządowego „Wyprawka szkolna” (rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015),
  • działające przy placówce Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „Razem z Czwórką” dofinansowuje prowadzone w szkołach ośrodka zajęcia terapeutyczne (teatroterapię, muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię, logoterapię,), hipoterapię  oraz wyposażenie sal i internatu SOSW nr 4;

 

b) wspierające rodzinę, ponieważ poprawa sytuacji ekonomicznej uczniów zwiększa możliwości prawidłowej realizacji obowiązków rodzin w stosunku do ich niepełnosprawnych dzieci. Ogranicza więc możliwość wystąpienia czynników ryzyka:

 

  • powstało ogólnie dostępne „Vademecum Rodziców” (zbiór informacji nt. możliwych do uzyskania świadczeń z urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej, i innych instytucji, ulg, sposobów uzyskiwania dokumentów osób niepełnosprawnych itp.). Jest ono aktualizowane przez pedagoga raz w kwartale lub po zmianie obowiązujących przepisów, które śledzi on na bieżąco,
  • na tablicach ogłoszeń pedagog umieszcza aktualne informacje w powyżej wymienionym zakresie (uchwały RMK, ogłoszenia MOPS, PFRON itp.). Najważniejsze i najpilniejsze z nich są sporządzane przez pedagoga w formie pisemnej i dostarczane opiekunom prawnym uczniów  i wychowanków za pośrednictwem wychowawców klas i grup. Ponadto znajdują się tam stałe informacje (bezpłatny dowóz do placówki, stypendium i zasiłek szkolny, leczenie stomatologiczne itp.). Wymaga to śledzenia aktualności ogłaszanych przez instytucje i ministerstwa,
  • współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w celu uzyskania innego rodzaju usług, do których świadczenia są powołane,
  • bezpłatne posiłki przygotowywane w SOSW nr 4 (współpraca pedagoga z ośrodkami pomocy społecznej, program rządowy),
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

IV. W celu prawidłowej realizacji zadań, wynikających z konieczności dbania o bezpieczny pobyt, funkcjonowanie psychofizyczne i społeczne niepełnosprawnych uczniów i wychowanków ośrodka:

 

1. nauczyciele i wychowawcy uczą prawidłowego korzystania z Internetu oraz nadzorują jego przebieg,

 

2. prowadzona jest dokumentacja szkolna w postaci upoważnień do odbioru uczniów i wychowanków placówki przez inne niż opiekunowie prawni osoby, zeszytów obecności znajdujących się w szatni (dla korzystających z bezpłatnego dowozu) i w internacie, w których zapisywane są godziny przyjścia i wyjścia uczniów i wychowanków z placówki,

 

3. nauczyciele i wychowawcy uczestniczą w związanych z tym zakresem różnych formach szkoleń.

(np. w roku szkolnym 2013/2014 pedagog uczestniczył w spotkaniu z kierownikiem filii nr 6 MOPS -którego był organizatorem- oraz kierownikiem WTZ na temat sytuacji prawnej, świadczeń, możliwości aktywizacji po ukończeniu edukacji przez osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną; szkoleniu WE UMK „Procedura „Niebieskiej Karty”; konferencji ODN MCDN w Krakowie „Szkoła kreatorem zdrowia i bezpieczeństwa uczniów  i nauczycieli”).

 

V. Zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom i wychowankom placówki służą regulaminy korzystania z poszczególnych pracowni, sal i podwórka.

 

VI. Sprzyja temu również dbałość o poprawę bezpieczeństwa samego budynku i prawidłowe jego wyposażenie – zamykane bramy, monitoring, zabezpieczenia poręczy, platforma na stopniach schodów, wyremontowane łazienki, obudowy kaloryferów itd.

 

 VII. Ośrodek okresowo wspierają wolontariusze, co wydatnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa podczas wycieczek edukacyjnych.

 

opracowanie: mgr Iwona Pasternak

 

I. PROCEDURY W SYTUACJACH  NADZWYCZAJNYCH.

 

1. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia w wyniku wypadku  lub czynu karalnego

 

2. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością, demoralizacją, uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie

 

3. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach wynikających z trudnych zachowań uczniów/wychowanków

 

4. Procedura „Niebieskie Karty”

 

5. Procedura udzielania uczniom/wychowankom pomocy przez Zespół Interwencyjny

 

6. Procedura postępowania w sytuacji samowolnego opuszczenia ośrodka przez ucznia/ wychowanka

 

7. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych, pasożytniczych lub zatruć na terenie ośrodka

 

8. Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli, wychowawców oraz personelu obsługi SOSW nr 4 w Krakowie

 

II. PROCEDURY OGÓLNE.

 

1.    Procedura przychodzenia i wychodzenia uczniów/wychowanków

 

2.    Procedura postępowania w przypadku konieczności zabrania ucznia/wychowanka przez rodzica/opiekuna    prawnego poza teren ośrodka w trakcie trwania zajęć

 

3.  Procedura opieki nocnej

 

4. Procedura przebywania na terenie ośrodka osób trzecich

 

5. Procedury organizacyjne wycieczki

 

6. Procedura przewozu uczniów/wychowanków

 

7. Procedura przekazywania uczniów/wychowanków

 

8. Procedura korzystania z posiłków w stołówce

 

9.  Procedura dokonywania wpłat za żywienie uczniów/wychowanków

 

10. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u uczniów/wychowanków objawów chorobowych

 

11. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych

 

12. Procedura indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

 

13. Procedura bezpiecznego korzystania z windy osobowej