Ułatwienia dostępu

telefon SOSW4

Zadzwoń do nas

660 637 507

12 430 54 00

adres SOSW4

Nasz adres

ul. Hieronima Wietora 7

Bezpieczeństwo w SOSW Nr 4

Działania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych nam pod opiekę uczniów i wychowanków w SOSW nr 4 oraz tworzenia pozytywnego klimatu szkół wchodzących w jego skład, prowadzone są w sposób całościowy i zintegrowany.

Można je podzielić na:

A – długofalowe działania dotyczące organizacji pracy dydaktycznej, profilaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki (zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami);

B – działania związane bezpośrednio z uczniami (długofalowe, w danym roku szkolnym, interwencyjne);

C – działania, którymi objęte są rodziny (interwencyjne, wsparcie w sytuacjach trudnych, pomoc w wychowaniu i opiece, dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego).

Są one dostosowane do specyficznych potrzeb uczniów i ich rodzin, wynikających z niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz towarzyszących jej sprzężeń, autyzmu, schorzeń neurologicznych czy psychicznych. Z tego powodu osoby te mają do pokonania znaczną ilość trudności życiowych, społecznych,  materialnych. Pochodzą z różnych środowisk i rejonów Krakowa oraz Małopolski.

I. PROCEDURY W SYTUACJACH  NADZWYCZAJNYCH.

 1. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia w wyniku wypadku  lub czynu karalnego

 2. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością, demoralizacją, uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie

 3. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach wynikających z trudnych zachowań uczniów/wychowanków

 4. Procedura „Niebieskie Karty”

 5. Procedura udzielania uczniom/wychowankom pomocy przez Zespół Interwencyjny

 6. Procedura postępowania w sytuacji samowolnego opuszczenia ośrodka przez ucznia/ wychowanka

 7. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych, pasożytniczych lub zatruć na terenie ośrodka

 8. Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli, wychowawców oraz personelu obsługi SOSW nr 4 w Krakowie

II. PROCEDURY OGÓLNE.

 1.    Procedura przychodzenia i wychodzenia uczniów/wychowanków

 2.    Procedura postępowania w przypadku konieczności zabrania ucznia/wychowanka przez rodzica/opiekuna    prawnego poza teren ośrodka w trakcie trwania zajęć

 3.  Procedura opieki nocnej

 4. Procedura przebywania na terenie ośrodka osób trzecich

 5. Procedury organizacyjne wycieczki

 6. Procedura przewozu uczniów/wychowanków

 7. Procedura przekazywania uczniów/wychowanków

 8. Procedura korzystania z posiłków w stołówce

 9.  Procedura dokonywania wpłat za żywienie uczniów/wychowanków

 10. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u uczniów/wychowanków objawów chorobowych

 11. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych

 12. Procedura indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

 13. Procedura bezpiecznego korzystania z windy osobowej